2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Ara Sına Yerine Çevrim İçi Ödevlerin Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi İle İlgili Uyulacak Usul ve Esaslar

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eş zamanlı çevrim içi ara sınav yerine Microsoft Teams’de/Forms ile çevrim içi ödev hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili uyulacak usul ve esaslar 20. 11. 2020 tarihli Eğitim Fakülte Kurulunda ve Eğitim Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır. Şöyle ki;

 1. 08. 10. 2020 tarihli T.Ü. Senato Toplantısında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi ara sınavlarının çevrim içi (eş zamanlı) sınav veya ödev yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir.

 2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi ara sınavlarının Eğitim Fakültesinde hangi yöntem ile yapılacağı 06. 11. 2020 tarihli duyuru ile duyurulmuştur (Bilgi için bkz. https://bys.trakya.edu.tr/file/open/79343437 ).

 3. Microsoft Teams’de tanımlı derslerin sınav tarih ve saatleri “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Fakültesi Ara Sınav Programında” belirtilmiştir.

 4. Öğrencilerin ödev hazırlayabilecekleri zaman dilimi 30 Kasım - 11 Aralık 2020 olarak belirlenmiştir (Bilgi için bkz. https://egitim.trakya.edu.tr/news/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-ara-sinav-programi ).

 5. Öğrencilerin aldıkları derslerin kodlarının ve isimlerinin girecekleri sınavlar ile birebir aynı olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 6. Sınavlar veya ödevler Microsoft Teams’de sınav programında belirtilen gün ve saatte yapılacak biçimde öğrencilere atanmış olmalıdır.

 7. DİKKAT! MB Seçmeli Dersler, GK Seçmeli Dersler, 5i Ortak Zorunlu Dersler (Yabancı Dil, İnkılap Tarihi, Türk Dili vs.), bazı MB Zorunlu Dersler, GK Zorunlu Dersler, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar vs. gibi derslerin sınav tarih ve saati Fakülte Ortak Dersler Grubunda belirtilmiştir.

 8. Sınav yerine geçecek olan ödev konularının öğrenciler tarafından 30. 11. 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 00.01 ‘den itibaren görülmesi öngörülmüştür.

 9. Öğrencilerin ödev konularını 30. 11. 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 00.01 ‘den itibaren görebilmeleri için dersi veren öğretim elemanlarının 30. 11. 2020 tarihinden önce Forms üzerinden ödev konularını belirleyerek, açıklamalarını yapmaları ve dereceli puan anahtarı ile birlikte ödev son teslim tarihi ve saatini de belirterek dersi alan tüm öğrencilere Microsoft Teams’de paylaşmaları gerekmektedir. Microsoft Teams üzerinden atanacak olan ödevlerin öğrencilere atandığı an görülebildiği, sadece son teslim tarih ve saatinin ayarlanabileceğine dikkat edilmelidir. Microsoft Teams üzerinden verilecek olan ödevlerin de ilk görüleceği tarih 30 Kasım 2020 ve saat 00.01 olacak biçimde ayar yapılması gerekmektedir.

 10. Öğrenciler dersi veren öğretim elemanının açıklamalarına uyarak hazırlayacakları ödevleri son teslim tarihi ve saati tamamlanmadan gönder butonuna basarak karşı tarafa yüklemelidir. Son teslim tarihi ve saatinden sonra ödev göndermek mümkün değildir.

 11. Öğrencilere verilecek ödevlerin kapsamı ara sınav için ayrılan süre göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Bu aşamada diğer önemli bir konu ise öğrencinin dönem içinde almakta olduğu derslerin sayısıdır. Verilen ödevin kapsamı öğrencinin diğer derslerinde verilen ödevler ya da girdiği sınavlar dikkate alınarak belirlenmelidir.

 12. Verilen ödevlerde öğrencilerden ne gibi durumların beklendiği, hangi ölçütlere göre değerlendirme yapılacağını gösteren dereceli puanlama anahtarlarının kullanılması değerlendirme sürecinin objektif yapılabilmesine yardımcı olacaktır. Dereceli puanlama anahtarlarının öğrenci ile paylaşılması bir taraftan öğrenci için değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda daha açıklayıcı olacak, öte yandan öğretim elemanı için objektif bir değerlendirme sürecini sağlayacaktır. Dereceli puanlama anahtarı ödev Microsoft Teams üzerinden verildiğinde ilgili sekmede oluşturulup ödev ile öğrencilere atanması mümkündür. Ancak Forms üzerinden verilecek olan bir ödeve dereceli puanlama anahtarı eklemek mümkün değildir. Bunun yerine Genel Bölümde açıklanmalar yapılabilir veya bir dereceli puan anahtarı oluşturulup dersin kanalında paylaşılabilir.

 13. Verilen ödevlerde öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak belirli bir sayfa ya da kelime sayısı belirlenmelidir.

 14. Ödev, performans ödevi, proje ve araştırma sorularının kişilere veya gruba özel sorulması ile gruplar arası ve kişiler arası yardımlaşma en aza indirgenebilir. Teslim edilen ödevlerin Turnitin gibi intihal programlarında hızlı bir şekilde kontrol edilebilmesi ödevler hakkında önemli ölçüde bilgi verici olabilir. Öğretim elemanları gerekli gördükleri hallerde teslim edilen ödevlerin bilgisayar ortamında benzerlik oranlarını kontrol edeceklerini ve yüksek oranda benzerlik oranına sahip olan ödevleri, örneğin dersin özelliğine uygun bu benzerlik oranı %50’den daha yüksek ise, bu tür ödevleri dikkate almayacakları yönünde öğrencilere duyuru yapılabilir.

 15. Verilen ödevler, ara sınav tarihine kadar öğretim üyesi tarafından aktarılan ders içeriği kapsamını yansıtmalıdır. Aksi takdirde kapsam dışında verilen ödevler, değerlendirme amacını yansıtmayacak, öğrencilerin mağdur olmasına sebebiyet verecektir.

 16. Ödev konularının belirlenmesinde Kovid-19 riski göz önüne alınarak öğrencilerin ev ortamında hazırlayabilecekleri konuların seçilmesine özen gösterilmelidir.

 17. Özel gereksinimli öğrencilerin olması durumunda, ödev konuları öğrencilerin engel durumu göz önünde bulundurularak verilmelidir.

 18. Ödev konuları belirlenirken ve direktifler oluşturulurken uluslararası öğrencilerin özel gereksinimleri (Örneğin saat farkından kaynaklı erişim sorunları vs.) göz önünde bulundurulmalıdır.

 19. Teknik sorunlar nedeniyle ödevini teslim edemeyen öğrenciler dersi veren öğretim elemana mazeretlerini bildirebilirler.

 20. Sağlık sorunları ve geçerli bir mazereti nedeniyle süresinde ödevini teslim edemeyen öğrenciler bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak mazeret sınavı talep edebilirler.

 21. Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Fakülte Kurulları yetkilidir. Eğitim Fakültesi Kurulları, belirlenen usul ve esaslara aykırı olmamak üzere alt düzenlemeler yapabilir.

 22. Sınavların hazırlanması, yürütülmesi ve ölçme ve değerlendirilmesinde T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır.

 23. Başarı notunun hesaplanmasında Bologna Bilgi Paketinde yer alan Ders Bilgi Formlarındaki ölçme değerlendirme parametreleri dikkate alınır.

 24. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.

 25. Sınava giren veya sınav yerine ödev hazırlayan öğrenciler sınav kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Bu içerik 24.11.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2077 kez okundu.