Örnek Dilekçe ve Formlar

KAYIT DONDURMA VE HAKLARIN SAKLI TUTULMASI

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık sorunları olan ve rapor sunan öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

KAYIT DONDURMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

MAZERETLİ KAYIT YENİLEME

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. maddesi uyarınca Trakya Üniversitesi öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıtların yenilenmesi için başvuruda bulunmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıt yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

MAZERETLİ KAYIT YENİLEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

DERSLERDEN MUAFİYET İSTEĞİ -DERS İNTİBAKI

DERS İNTİBAKI

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 32. maddesi uyarınca, bir fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Bir fakülte veya yüksekokulun birinci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Kanun’un tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, başvurular, öğrencinin üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihte başlar, kayıt yenileme haftasının son günü mesai bitimine kadar devam eder. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış, başarılı veya başarısız olduğu derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin eskiden okuduğu dersleri, fakülte yönetim kurulunca değerlendirilerek, hangilerinden başarılı kabul edilebileceği karara bağlanır ve başarılı derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.

Öğrencilerin başarılı olduğu dersler, 23. maddede belirtilen harf notu karşılıkları tespit edilerek transkriptlerine işlenir.

DERSLERDEN MUAFİYET İSTEĞİ -DERS İNTİBAKI DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

Tüm bölümler için dilekçe ekinde sunulması gereken muafiyet formlarını buradan indirebilirsiniz. 

DERS TEKRARI
Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal (ders kaydı yaptırdığı yarıyıl) yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.
Öğrenciler DB ve CC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere not yükseltmek amacı ile tekrarlayabilir. Ancak ilk iki yarıyıl dersleri, dördüncü yarıyıldan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

DERS TEKRARI DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni burdan indirebilirsiniz.

SINAVLAR (MAZERET SINAVI)

Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde yönetim kurulunca tespit edilerek dekan veya müdür tarafından ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde bir dilekçe ile başvurmaları durumunda mazeret sınavı açılır.

1-      Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir.

2-      Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler;

bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

MAZERET SINAVI DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni burdan indirebilirsiniz.

NOTLARDA MADDİ HATA VE NOT DÜZELTME (SINAV SONUCUNA İTİRAZ)
Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesi uyarınca öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili Dekanlığa yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Dekan, sınav evrağını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı’na incelettirir. Maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde (tekrar itiraz edildiğinde) Dekan, Yönetim Kurulu’nun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrağını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

Geçişler

MADDE 6 – (1) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.

(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

(4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan karşılık yöntemi üniversite senatosu tarafından belirlenir.

Sonuçların ilanı ve intibak programı

MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

Kurumlar arası yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. (Mülga son cümle:RG-21/9/2013-28772) (…)

(4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

(5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

 (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.

(10) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

 (3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 22 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

(3) (Mülga:RG-2/5/2014-28988)

(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

Özel Durumlar

MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

(2) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

Özel durumlarda yatay geçiş

EK MADDE 2 – (Ek:RG-21/9/2013-28772)

(1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

YATAY GEÇİŞ (EK-1 MADDE) DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

YATAY GEÇİŞ (KURUMLAR ARASI/GENEL NOT ORTALAMASI) DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

YATAY GEÇİŞ (ÖZEL DURUMLAR) DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

YATAY GEÇİŞ İLİŞİK KESME FORMU buradan indirebilirsiniz
 

YATAY, DİKEY GEÇİŞLER VE ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA

Madde 29 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/1/2016-29587) 

Trakya Üniversitesinde yatay geçişler ve özel öğrenci işlemleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler de söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.

(Değişik fıkra:RG-12/7/2018-30476)(4) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, kayıt yenileme haftasından en az iki hafta önce Trakya Üniversitesinin ilgili fakültesine/yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Süresi içinde yapılan başvurular, Üniversitenin ilgili fakülte/yüksekokul ilgili kurulları tarafından kayıt yenileme haftasına kadar değerlendirilir ve Senato tarafından karara bağlanır.

Madde 30 - Meslek Yüksekokul Mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve kayıtları, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 31 - Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken bölümlere yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, Trakya Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmak zorundadır. (Ek cümle:RG-21/4/2011-27912) Yabancı dil başarı belgelerinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Bu belgeleri sunamayan veya sınavı başaramayan öğrencilerin, Trakya Üniversitesi’ne geçiş işlemleri yapılamaz.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 22 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

(3) (Mülga:RG-2/5/2014-28988)

(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN FAKÜLTELERİNDEN ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA İSTEĞİ İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.
FAKÜLTEMİZDEN ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMA İSTEĞİ İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.


SINAVLAR (TEK DERS)

Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını, uzaktan eğitim programları hariç, sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir.

TEK DERS SINAVI DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

İLİŞİK KESME VE KAYIT ALMA
Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri fakültenin dekanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencinin başvurusu üzerine kaydı silinir. Kaydı silinen öğrenciye, isterse Fakülte veya Yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıtta fakülteye teslim ettiği diploması verilir.
İLİŞİK KESME VE KAYIT ALMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz. 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLDUĞUNA DAİR İLGİLİ MAKAMA BELGE İSTEME
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLDUĞUNA DAİR İLGİLİ MAKAMA BELGE İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK BELGESİ İÇİN İLGİLİ MAKAMA BELGE İSTEME
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK BELGESİ İÇİN İLGİLİ MAKAMA BELGE İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz. 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ İÇİN İLGİLİ MAKAMA BELGE İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ İÇİN İLGİLİ MAKAMA BELGE İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz. 

MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN MEZUNİYET BELGESİ İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN MEZUNİYET BELGESİ İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ'ni buradan indirebilirsiniz.(ARKALI ÖNLÜ ÇIKTI ALABİLİRSİNİZ.)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Ders saatleri ve devam

MADDE 11 – (Değişik:R.G-18/3/2010-27525)

(1) Yaz okulunda her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Uzaktan eğitim programları hariç, yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersten daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespiti, güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibi olur.

(2) Üniversite öğrencileri dışındaki öğrencilere; yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Kayıt işlemleri

MADDE 13 – (1) Üniversite öğrencileri ve diğer öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeler yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından yapılarak ilan edilir. Yaz okulu ile ilgili öğrenci sorunları; ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarının görüşü alınarak yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından çözümlenir.

(2) (Değişik:R.G.-9/7/2008-26931) Önceki yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya ders kaydı yaptırmamış öğrencilerin yaz okuluna kaydı yapılmaz(1)

Diğer yaz okullarından alınan dersler

MADDE 14 – (1) Öğrenciler; bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kredi sınırlarını aşmamak ve kayıtlı oldukları birimin izni alınmak kaydıyla, yaz okulunda açılamayan dersleri kapsam ve kredi saatleri aynı veya fazla olmak kaydıyla, bu derslerin açıldığı diğer üniversitelerin yaz okullarından da alabilir. Üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. 

Ücretler

MADDE 15 – (1) Yaz okulu ücretli olup, alınacak ücret yaz okulu koordinasyon kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

ÜNİVERSİTEMİZ DIŞINDA BİR BAŞKA YAZ OKULUNDAN DERS ALMA

Madde 10 - (1) Öğrenciler, Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerde yaz okullarında açılan dersleri de alabilirler. Ancak bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış veya derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıdan az olması nedeniyle açılamamış olması ve alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili bölüm/program kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci not çizelgesine işlenmesi, Trakya Üniversitesi ilgili Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri esaslarına göre yapılır.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN

https://oidb.trakya.edu.tr/ adresinden Başka Üniversitelerden Ders Alma İstem Formunu doldurmaları gerekmektedir.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Madde 18 – (Değişik:RG-31/7/2014-29074)  mazeret sınavlarına girebilmeleri için başka neden göstermemiş. Maddenin tamamı yukarıda yazmıştım.

TEK DERS, EK SÜRE SINAVLARI İLE İLGİLİ GELEN YAZI Fakülteleri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak, MYO için bu dönem geçerli dağıtımlı yazıda Fakülteleri de yazmışlar bilgi için

İLİŞİK KESME VE KAYIT ALMA da kendi istekleri ile kayıt sildirdikleri için Yönetim kurulu ya da Senato Kararı alınmıyor.

MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN MEZUNİYET BELGESİ İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ nin ekler kısmının 2 - maddesinde

Türkiye mezunları (turkiyemezunlari.gov.tr) sitesine uluslararası öğrencilerin kayıt olmaları, eğitim bilgileri güncellemeleri ve sonra doldurulan formun çıktısını teslim etmeleri gerekiyor


Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Binası ……………… Anabilim Dalı atölyelerinde/sınıflarında izinli çalışma dilekçesi...
Resim İş öğretmenliği için Buradan İndirebilirsiniz
Müzik öğretmenliği için Buradan İndirebilirsiniz

Bu içerik 04.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 22435 kez okundu.