I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı Gerçekleştirildi

Yüksek Öğretim Kurulunun 18 Ağustos 2020 tarihinde eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine yükseköğretim kurumlarının karar vermesiyle ilgili yetki devri münasebetiyle, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN başkanlığında, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ev sahipliğinde ve 16 farklı üniversiteden Almanca Öğretmenliği programı hocalarının katılımıyla 9 Nisan 2021 tarihinde Microsoft Teams üzerinden çevrim içi I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Toplantı, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Çalıştay Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet ASUTAY’ın açılış konuşmaları ile başladı. Prof. Dr. Maden, çalıştay ile 2018 yılında uygulamaya konulan 4 yıllık Almanca Öğretmenliği lisans programına eleştirel bir gözle bakarak, olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymayı ve Almanca Öğretmenliği Lisans programlarında aktif öğrencisi bulunan üniversiteler ile iş birliği yaparak çekirdek bir programın oluşturulabilmesi hususunda bir tartışma zemini oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Çalıştayın birinci bölümünde; Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa) 2018 Almanca Öğretmenliği Lisans Programı geliştirme çalışmaları süresince karşılaşılan sorunları anlattı ve çözüm önerileri sundu. İkinci konuşmacı Prof. Dr. Çiğdem ÜNAL (Hacettepe Üniversitesi) Almanca Öğretmenliği Lisans Programının eksik yönlerini gösterdi ve bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının programlar ile ilgili görüşlerini gözler önüne serdi. Daha sonra YÖK’ten Eğitim Fakültelerine Yetki Devri yapılması neticesinde Prof. Dr. Muhammet KOÇAK (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Anastasia ŞENYILDIZ (Uludağ Üniversitesi) ve Dr. Cüneyt DİNÇER (Hakkâri Üniversitesi) hazırladıkları programları tanıttılar ve değişen (revize edilen) noktaları gerekçeleri ile ele aldı. Birinci bölüm sonunda Öğr. Gör. Dr. Çağlayan KARAOĞLU BİRCAN Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Lisans programı öğrencilerinin 2018 programına ilişkin bir anket çalışması sonucu elde ettiği verileri sundu.

İkinci bölümde 2018 yılında yürürlüğe konulan Almanca Öğretmenliği Lisans programının her yarıyılında yer alan dersler tek tek ele alındı ve hangi derslerin çekirdek programda mutlaka yer alması gerektiği, hangilerinin kaldırılabileceği veya hangi yeni derslerin mutlaka programa konması gerektiği üzerinde duruldu. Sekiz oturumdan oluşan çalıştayın ikinci bölümünün I. oturumunda Prof. Dr. Melik BÜLBÜL (Atatürk Üniversitesi) ve Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL (Trakya Üniversitesi) moderatörlüğünde Almanca Öğretmenliği 1. Sınıf 1. Dönem dersleri görüşüldü. 1. Sınıf 2. Dönem derslerinin görüşüldüğü II. oturumda Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNGER (Hakkâri Üniversitesi) ve Prof. Dr. Handan KÖKSAL (Trakya Üniversitesi) moderatörlük görevlerini üstlendiler. III. oturumda Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) ve Prof. Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi) moderatörlüğünde Almanca Öğretmenliği 2. Sınıf 1. Dönem dersleri görüşüldü. 2. Sınıf 4. Yarıyılda yer alan derslerin görüşüldüğü IV. oturumda Prof. Dr. Feruzan GÜNDOĞAR (Marmara Üniversitesi) ve Prof. Dr. Asuman AĞAÇSAPAN (Anadolu Üniversitesi) moderatörlük görevlerini yürüttüler. Almanca Öğretmenliği 3. Sınıf 1. Dönem dersleri görüşülürken Doç. Dr. Bahar İŞİGÜZEL, Doç. Dr. Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) ve Prof. Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi) moderatörlük yaptılar. VI. oturumda Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa) ve Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI (Necmettin Erbakan Üniversitesi) moderatörlüğünde Almanca Öğretmenliği 3. Sınıf 2. Dönem dersleri görüşüldü. VII. oturumda Dr. Öğr. Üyesi Nevzat BAKIR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) moderatörlüğünde Almanca Öğretmenliği 4. Sınıf 1. Dönem dersleri görüşüldü. VIII. oturumda Dr. Öğr. Üyesi İlker ÇÖLTÜ (Çukurova Üniversitesi) ve Prof. Dr. Hikmet ASUTAY (Trakya Üniversitesi) moderatörlüğünde Almanca Öğretmenliği 4. Sınıf 2. Dönem dersleri görüşüldü. Çalıştayın bu bölümünde daha önce olan ve kaldırılan Duyduğunu Anlama, Kelime Hazinesi, Dinleme ve Sesletim, Landeskunde gibi derslerin önemli olduğu ve müfredata tekrar eklenmesi gerektiği görüşüne varıldı.

Çalıştayın üçüncü bölümünde Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN (Trakya Üniversitesi) möderatörlüğünde genel değerlendirme yapıldı ve program geliştirme sürecinin takvimsel işlev ve zaman çizelgesi oluşturuldu. İlk çalıştayda ortaya çıkan değerli görüş ve fikirler neticesinde, bir sonraki çalıştayın İzmir 9 Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığınca düzenlenmesine karar verildi.

9 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen I. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayının birinci bölümünde, Almanca Öğretmenliği bölümündeki alan derslerine ilişkin mevcut durum ve program geliştirme çalışmaları ile ilgili öneriler ele alınarak, ikinci bölümde ortak bir çekirdek programın oluşturulup oluşturulamayacağı tartışıldı. Çekirdek program oluşturulacak ise aşağıdaki sorulara cevap arandı:

• Program Geliştirme İlkeleri ne olmalı?
• Program geliştirirken nasıl bir yöntem uygulanmalı?
• En önemlisi çekirdek programda derslerin yüzde kaçı ortak olmalı?
• 2018 Programı ile ilgili paydaşların memnuniyet düzeyleri nedir?
• Uzaktan verilecek olan alan derslerinin yüzdesi ne kadar olmalı ve bu dersler hangileri olmalı?
• Seçmeli derslerin Fakültede konumu ne olmalı? Fakülte ortak dersi mi olmalı veya her bir seçmeli ders için ayrı bir ders havuzu mu oluşturulmalı?
• Alan Eğitimi derslerini artırmak için bazı GK dersleri yerine AE dersi verilebilir mi?
• Üniversiteye Giriş Sınavında (YKS) Almanca sınavına girenler ile başka bir dilden sınava girenler için aynı lisans programı mı uygulanmalı?
• YÖK, YÖKAK, MEB, TYYÇ ve AYA ile uyum nasıl sağlanacak?
• EPDAD, EFDEK ve Üniversiteler ile işbirliği ve istişare nasıl yapılacak?
• Dikkate alınması gereken faktörlerden bir tanesi AYA olduğuna göre Türkiye'de de yurt dışındaki öğretmen yetiştirim süreçlerine uygun bir Almanca Öğretmenliği lisans programının geliştirilmesi ne derece mümkündür?
• En önemlisi Almanca Öğretmenliği Lisans Programı geliştirme çalışmalarını hangi Karar ve Koordinasyon Kurulu yürütecektir?
• Program geliştirme sürecinin takvimsel işlem-zaman çizelgesi nasıl olacaktır?

Ek Resimler
Bu içerik 19.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 134 kez okundu.