Dekanın Mesajı

Resim

Fakültemizin Değerli Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrenciler,
 25 Ekim 2018 tarihi itibariyle Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesine Dekan olarak atanmış bulunmaktayım. Bu tarihten itibaren Eğitim Fakültemizde çalışan tüm akademik ve idari personel ile birlikte sevgi ve saygı  çerçevesinde en verimli  çalışma ortamlarının sağlanması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Öğrencilerimizin aktif katılımı ile gerçekleşen etkinliklerin hemen hemen hepsine katılmaya özen gösterdim.

2018-2019 eğitim öğretim yılı fakültemiz için her anlamda çok başarılı, çok parlak bir yıl oldu; emeği geçen, katkısı bulunan tüm akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.

Fakültemiz görevde olduğum bir yıllık süreçte, öğretim ve araştırma konularında çıtayı yüksek bir seviyeye taşımıştır. Birçok ulusal ve uluslararası katılımlı projeler gerçekleştirilmiş, topluma hizmet dersi kapsamında çeşitli kurumlar ile işbirlikleri yapılmış, uluslararası ve ulusal kongreler, çalıştaylar, seminerler, konserler, sergiler vs. gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne Lisesi, Ölçme Değerlendirme Merkezi vs. gibi kurumlar ile imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında çok sayıda eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmiştir. Fakültemizde görevli öğretim elemanlarına Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanları Eğitimcilerin Eğitimi kursunu vermiştir. Engelsiz üniversite projesi kapsamında görme engelli öğrencilerimiz için Eğitim Fakültesi kantinindeki menüler ve Mehmet Akif Ersoy Binasının tüm derslik ve amfileri Braille  alfabesi ile isimlendirilmiştir. Kampüs ve binalarımızı erişilir kılmak için asansör ve rampalar inşa edilmiş, sarı bant uygulaması  yapılmıştır. Kaliteyi yükseltmek amacı ile swot analizi yapılmış, fakültenin kuvvetli ve zayıf yönleri tespit edilmiş, Kalite Komisyonu kurularak İç Değerlendirme Raporu yazılmış ve geliştirilmeye açık yönler ile ilgili iyileştirme çalışmaları planlanmıştır. Eğitim Fakültesi web sayfası yeniden düzenlenmiş, sayfa akademik personele ve öğrencilere faydalı çok sayıda buton ile zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin çeşitli işler ve başvurular için kullanabilecekleri örnek formlar geliştirilmiştir. Hizmet Standartları kapsamında her türlü görev tanımı yapılarak web sayfamızda erişime açılmıştır. Birim faaliyet raporumuza, iç kontrol sistemine ve standartlarına ve danışman ve komisyon listelerine çevrimiçi ulaşılması sağlanmıştır. Eski lisans programı yanı sıra 2018 yılında uygulanmaya başlanan yeni lisans programlarının ders tanıtım formları hazırlanarak Bologna Bilgi Paketinde ve ayrıca fakültenin her bir bölüm web sayfasında erişime açılmıştır. Uluslararası öğrencilerin Erasmus kapsamında fakültemizi tercih edip, gelip ders alabilmelerine imkan sağlamak için bölüm web sayfaları Türkçe yanı sıra İngilizce olarak da tanıtılmıştır. 6 lisans program ile ilgili Öz Değerlendirme Raporları hazırlanmış ve akredite olmak için EPDAD′a başvuru yapılmış, kanıt dosyaları hazırlanmıştır. Henüz dış değerlendirmeye tabii olmayan birimler için İç Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.

Trakya Eğitim Dergisi Yönergesi hazırlanarak, derginin tüm kurulları yeniden oluşturulmuş, yeni editör seçilmiş, derginin yılda üç defa ve makalelerin Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yayınlanabileceğine ilişkin karar verilmiş, TR Dizini dışında daha başka indekslerde de taranması için gerekli başvurular yapılmıştır.

Günümüzde artık eğitim fakülteleri, öğretmen adaylarının, mesleğe hazırlık ya da başlangıç eğitimlerini aldıkları yerler olarak görülmektedir.  Öğretmen; sahada, okulda, uygulama içinde, yaparak yaşayarak öğrenir. Bu nedenle okullardaki Öğretmenlik Uygulamaları konusunda kurumlar arası işbirliğini son derecede önemsiyoruz. Bu bağlamda 2019 yaz aylarında Öğretmenlik Uygulama Rehberi güncellenmiş, öğretmenlik uygulamalarının aynı kriterler doğrultusunda yürütülmesi için programların özelliklerine uygun nitelikte anabilim dalı öğretmenlik uygulaması örnek dosyaları oluşturularak, ilgili dosyalarda ne tür dokümanların bulunması gerektiği kararlaştırılmıştır. Böylece öğretmenlik uygulaması derslerinin ortak ölçütler doğrultusunda yapılması sağlanmıştır.

Sevgili Öğrenciler,

Öğretmenlik hayat boyu öğrenmeyi gerektiren bir meslektir. Araştırmaları, bilimde gelinen en son noktaları, teknolojik gelişmeleri daima takip edin ve yeni öğretim yöntemlerinden, teknik, araç ve gereçlerden en hızlı ve en verimli şekilde yararlanma ve uygulama noktasında öncülük edin. Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın.

Unutmayın ki, ancak dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Ayrıca şunu da unutmayınız ki, sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız.

Nitekim T.Ü. Eğitim Fakültesinin öğretmen eğitimine ilişkin vizyonu da öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerine ve temel yeterliklerine sahip, Türk toplumunun değerlerini ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, toplumsal olay ve olguları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilen, yaratıcı, üretken, demokrasi bilincini kazanmış öğretmenler yetiştirmektir.

Amacımız, mesleki ve kişisel alanlarda sürekli gelişimi ve öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel etik ilkelere saygılı, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayacak eğitim etkinliklerine odaklanmış öğretim elemanlarının yer aldığı, katılımcı ve demokratik bir fakülte kültürü oluşturmak ve bu kültürü öğretmen adaylarına aktarmaktır. Bunun için öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etüt odaları gibi çağdaş ve teknoloji destekli öğretim ortamları ve fuaye gibi kültür ve sanat etkinlik alanları oluşturmaya çalıştık. Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında bilimsel üretime katkı sağlayan ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel v.b. etkinlikler düzenledik. Fakültemiz bahçesinde gerçek sınıf dışı öğrenme ortamları oluşturduk. Fakülte yönetimi olarak öğrencilerimizin aktif olarak yer aldığı her türlü sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetleri hem maddi hem manevi olarak desteklemekteyiz. Yarının öğretmenlerinin özellikle Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında projeler geliştirip çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yararlı işler yapmaları gerek üniversitemiz içinde gerekse yerel basında ve halkta büyük bir takdir toplamaktadır.

Fakültemizde önemsenen diğer bir husus da gerçekleşen her türlü etkinliğin zaman kaybetmeden gerek fakülte ve üniversite web sayfasında duyurulması ve yerel veya ulusal basında yer almasıdır. Yapılacak olan veya yapılmış olan her türlü faaliyetin zamanında ilgililere duyurulması için özen gösterilmekte, oldukça şeffaf bir yaklaşım izlenmektedir.

T.Ü. Eğitim Fakültesi 3497 öğrencisi ile Trakya Üniversitesinin en çok öğrencisi olan fakültelerinden bir tanesidir. 478 uluslararası öğrencisi ile Trakya Üniversitesinin ‘Geleceğe Köprü’ ve ‘Sınır Ötesi Üniversite’ vizyonuna en çok hizmet eden birimlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda fakültemiz, ülkemize komşu olan bölge ülkelere ve balkanlara da eğitim-öğretim konusunda hizmet vermektedir.

Fakültemizde 8 bölüm ve 13ü aktif, 3ü öğrencisiz ve 3ü pasif toplam 19 anabilim dalı vardır. Ayrıca, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunmakta, eğitim dışındaki lisans mezunlarına pedagojik sertifika programı açılmaktadır. 2018-2019 öğretim yılından itibaren eğitimde gündeme gelen paradigma dönüşümü ve sosyal ihtiyaçlara göre yeniden güncellenmiş yeni lisans programları 1. sınıftan itibaren uygulamaya başlanmıştır. Bu bağlamda fakültenin ortak seçmeli genel kültür dersleri ile ilgili bir komisyon kurulmuş, yeni derslerin ders içerikleri oluşturularak, ders bilgi formları Bologna Bilgi paketinde çevrimiçi erişime açılmıştır.  Seçmeli eğitim bilimleri dersleri ile ilgili her türlü sorumluluk Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığına verilmiştir.

Ülkemizde eğitimin niteliğini iyileştirme ve toplumun beklentilerini karşılama bağlamında öğretmenlik mesleğini ve öğretmen eğitimini geliştirmeye yönelik arayışlar giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bugün Yükseköğretimin diğer alanlarında olduğu gibi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında da bundan böyle eğitim fakültelerinde, daha nitelikli ve etkili öğrenme-öğretme süreçleri gerçekleştirmek, nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek ve iyi öğrenme sonuçları elde etmek için bir dizi iyileştirme tedbirleri alınmıştır. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde de öğrencilere, öğretim elemanlarına, mezunlara ve idari personele anketler uygulanmış, fakültede sürdürülen eğitim öğretim ve her türlü faaliyet ile ilgili memnuniyet derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. İç paydaşlar kadar dış paydaşların da bu konuda görüşleri önem arz ettiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlere, yöneticilere, öğrenci ve velilere de anket uygulanması için hazırlıklar tamamlanmıştır. Fakültede kaliteyi yükseltmede birinci derecede PUKO döngüsünden yararlanmaya başlanmıştır. Ana hedefimiz, öğretmen adaylarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve meslek içinde tutmayı başarmaktır.

Bundan sonra daha iyisini başarmak için omuzlarımızdaki sorumluluğun çok büyük olduğunu biliyorum ve Fakültemizin sahip olduğu güçlü akademik kadro ile iyi öğretmen yetiştirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Bunun için soluksuz çalışmaya devam edeceğiz.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde dekan olarak hizmet etmekten onur duyuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,    
     
Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN
Dekan
Bu içerik 08.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 780 kez okundu.