Trakya Üniversitesinde Bir İlk: Akran Değerlendirme Programı Uygulandı

Trakya Üniversitesinde 30 Mart 2022-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında Akran Değerlendirme Programı uygulandı. Dekanımız Prof. Dr. Sevinç MADEN (Eğitim Fakültesi) başkanlığında kurulan Akran Değerlendirme Takımı üyeleri Prof. Dr. Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Gülay ŞEREN (Eczacılık Fakültesi), Doç. Dr. Aysu ZEKİOĞLU KURTULDU (Sağlık Bilimleri Fakültesi) ve Öğr. Gör. Burçak SOYER PARLIYAN (KASGEM) 23-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bir ziyaret gerçekleştirerek 09. 05. 2022 tarihinde Çıkış Bildirim Raporlarını Rektörlük makamına takdim ederek ve ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Yönetimine göndererek Akran Değerlendirme sürecini tamamlamış oldular.

23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen saha ziyaretinde İİB Fakültesinin üst yönetimi (Dekan), Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri, Birim Kalite Komisyonu üye ve temsilcileri, akademik personel, idari personel ve öğrencilerle ayrı ayrı toplantılar yapılarak Fakülte yönetiminin ve iç paydaşların görüşleri alınarak çeşitli incelemelerde bulunuldu. Saha ziyaretinde Birim İç Değerlendirme Raporundaki (BİDR) Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı ile ilgili bilgiler çeşitli dokümanlar, paydaşlardan elde edilen geri bildirimler ve Fakültenin resmi internet sayfası da göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Ayrıca Fakültenin fiziki mekânı, alt yapısı ve öğrenme ortamları bizzat yerinde incelendi.

Akran Değerlendirme Programı nasıl uygulandı?

Trakya Üniversitesinde Akran Değerlendirmesi Süreci 30 Mart 2022 ve 27 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen biri yüz yüze diğeri çevrimiçi iki toplantı ile başlatıldı. Her iki toplantıda Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri Akran Değerlendirmesi Sürecinin geliştirilen bilgilendirme notları ve dokümanlar doğrultusunda nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgilendirme yaptı. Ardından çeşitli fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerde Akran Değerlendirmesi Sürecini gerçekleştirmek üzere Değerlendirme Takımları kuruldu.

Prof. Dr. Sevinç MADEN başkanlığındaki Değerlendirme Takım üyeleri ilk önce 27 Nisan 2022 tarihindeki genel toplantıdan sonra kendi aralarında toplandı ve değerlendirme sürecinde nasıl bir yol izleneceği yönünde bir çalışma planı oluşturdu. Takım üyeleri 28 Nisan 2022-06 Mayıs 2022 tarihleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporunu (BİDR) inceledi ve 10 Mayıs 2022 tarihinde BİDR’de ön değerlendirmeden elde edilen tespitleri rapor haline getirmek üzere yeniden bir araya geldi. 12 Mayıs 2022 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yönetimi ile yapılan bir ön görüşme neticesinde saha ziyaretinin 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesi yönünde bir karar alındı. Değerlendirme Takımı saha ziyareti sırasında sorulacak soruların belirlenmesi, görüşme yapılacak akademik ve idari personel ile öğrencilerin belirlenmesi yönünde çalışmalarını yapmak üzere 17 Mayıs 2022 tarihinde Eğitim Fakültesinde bir daha bir araya geldi ve 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde saha ziyaretini önceden hazırlanın ziyaret pogramı doğrultusunda gerçekleştirdi.
Saha ziyaretinden sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kalite yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla Akran Değerlendirmesi Çıkış Bildirim Raporunu hazırlamak üzere Değerlendirme Takımı 25 Mayıs 2022 tarihinde Eğitim Fakültesinde yeniden yüz yüze bir toplantı yaparak raporu 27 Mayıs 2022 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yönetimine sundu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yönetimine 30 Mayıs 2022-03 Haziran 2022 tarihleri arasında rapora kanıtları ile itiraz etme hakkı tanındı. Takım üyeleri 06 Haziran-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gelen itirazları göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yaptı ve rapora 08. 06. 2022 tarihinde Eğitim Fakültesinde yapılan bir toplantıda nihai halini verdi. Rapor 09. 06. 2022 tarihinde İİB Fakülte yönetimine ve gereği için Rektörlük makamına sunuldu.

Akran Değerlendirme Programı nedir?

Akran Değerlendirme Programı; eğitim-öğretim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonundan farklı olarak, birimin genel değerlendirmesi üzerine odaklanmakta olup, zayıf ve kuvvetli yönlerini ve gelişmeye açık yönlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Birimin iç değerlendirmesini (öz değerlendirme) esas alan, birimin kendisini tanımladığı misyon, vizyon ve stratejik hedefleriyle uyumunu ölçmeyi hedefleyen ve “sürekli iyileşme” yaklaşımını benimseyen bir değerlendirme sürecidir. Kurumun iç ve dış paydaşlarının görüşlerinin de alındığı bir akran değerlendirme sürecidir. Birimin değerlendirme ziyaretini gerçekleştirecek olan ekip üyelerinin üniversitenin kendi akademik personelinden oluşmasıyla Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinden farklılık arz etmektedir. Akran değerlendirmesinde ziyaret takımlarının üyelerini ilgili üniversitenin rektörü belirlemekte ve görevlendirmektedir. Oysa Dış Değerlendirme Sürecinde görev yapan ziyaret ekibi üyeleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından görevlendirilmektedir. Üyelerin üniversite dışından olması esastır.
Akran Değerlendirme Programında genel olarak aşağıdaki dört temel sorunun cevabını aramaya yönelik bir yaklaşım izlenir:
    • Birim ne yapmaya çalışıyor?  
    • Birim misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor?  
    • Birim misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor?  
    • Birim süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?  
Ek Resimler
Bu içerik 27.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 866 kez okundu.